شنبه, 18 سپتامبر 2021  |  
 مامایی 

.

   Download : ملاحضات بالینی در مادران وابسته به مواد مخدر           File Size 1462 KB
   Download : مراقبت از بیماران قلبی در بارداری و زایمان           File Size 685 KB
   Download : غربالگری و تشخیص ناهنجاری های جنینی           File Size 197 KB
   Download : غربالگری و تشخیص دیابت بارداری           File Size 313 KB
   Download : غربالگری نقائص لوله ی عصبی           File Size 199 KB
   Download : زايمان بدون درد نهايي           File Size 313 KB
   Download : روش های غیر دارویی کاهش درد           File Size 448 KB
   Download : روش های دارویی و غیر دارویی کاهش درد           File Size 325 KB
   Download : راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان           File Size 8156 KB
   Download : پیشگیری از ترومبوآمبولی ریوی           File Size 325 KB
   Download : بلوک زایمان           File Size 117 KB
   Download : VTE Prevention guideline. 2nd edition_0           File Size 448 KB
   Download : Maternity_Block           File Size 117 KB
   Download : Guide_to_Natural_Childbirth           File Size 448 KB
   Download : dastoramal keshvari_0           File Size 685 KB