شنبه, 18 سپتامبر 2021  |  
 راهنمای سامانه پژوهشیار 

.

 

   Download : مدیر گروه.rar           File Size 1137 KB
   Download : استاد راهنما.rar           File Size 1437 KB
   Download : نحوه ثبت نام دانشجو در سامانه پژوهش یار.pdf           File Size 2801 KB