پنجشنبه, 21 اُكتبر 2021  |  
 طرح درس گروه پرستاری 

.

   Download : مفاهیم پایه پرستاری.pdf           File Size 509 KB
   Download : مراقبت های پرستاری ویژه.pdf           File Size 161 KB
   Download : مدیریت پرستاری.pdf           File Size 50 KB
   Download : فوریتهای پرستاری.pdf           File Size 159 KB
   Download : فناوري اطلاعات در پرستاري.pdf           File Size 50 KB
   Download : پرستاری کودک سالم.pdf           File Size 223 KB
   Download : پرستاری سلامت فرد و خانواده.pdf           File Size 149 KB
   Download : پرستاری سلامت جامعه.pdf           File Size 55 KB
   Download : پرستاری بیماریهای کودکان.pdf           File Size 149 KB
   Download : پرستاری بیماری های روان.pdf           File Size 66 KB
   Download : پرستاری بهداشت محیط.pdf           File Size 501 KB
   Download : پرستاری بزرگسالان سالمندان 3.pdf           File Size 413 KB
   Download : پرستاری بزرگسالان سالمندان 2.pdf           File Size 501 KB
   Download : پرستاری بزرگسالان سالمندان 1.pdf           File Size 460 KB
   Download : بررسی وضعیت سلامت.pdf           File Size 93 KB
   Download : اصول و مهارت های پرستاری.pdf           File Size 447 KB
   Download : اصول آموزش به مددجو.pdf           File Size 93 KB
   Download : اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای.pdf           File Size 170 KB